OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: +420 608550617 | info@tjpupasek.cz

Informace pro rodiče

  

1. Přihlášení do kroužku

Přihlášky jsou k dispozici v sekci ,,PŘIHLÁŠKY" kde po kliknutí na logo Vaší školy stáhnete přihlášku v pdf, kterou zašlete vyplněnou na e-mail info@tjpupasek.cz . Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku, pokud trenér nebo spolek TJ Pupásek obdrží od rodičů vyplněnou a jedním z rodičů podepsanou přihlášku a má uhrazený členský příspěvek.  Po odevzdání přihlášky obdrží rodič e-mailem informace ke sportovkám a platbě. V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1. pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2. pololetí. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, prosíme, neprodleně nás o tom informujte písemně na email info@tjpupasek.cz

2. Zdravotní stav

Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku pouze, pokud je zdrávo, prozatím absolvovalo všechna povinná očkování, a že dítěti nebrání zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu. Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní či psychické omezení, neprodleně informujte lektora.

3. Počet lekcí

Za celý školní rok odučíme 28 lekcí, kroužky končí závěrečnou 28. lekcí, což většinou vychází na konec května. Jedno pololetí má 14 lekcí.

4. Odpadlá lekce

V případě absence lektora uděláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, nahradíme jej v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících lekcí, tak aby byly odučeny všechny lekce za celý školní rok. O náhradním termínu kroužku či prodloužení lekcí budete informováni prostřednictvím zaslaného e-mailu.

5. Členský příspěvek

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte dále jen rodič) je povinen uhradit členský příspěvek ve dvou splátkách. První splátka musí být uhrazena do 15. října toho roku, v němž byl kroužek zahájen. 2. splátka potom musí být uhrazena do 15. února roku následujícího. Členský příspěvek se platí bezhotovstně na účet spolku. Pokud není členský příspěvek v těchto termínech uhrazen, nebude dítě do kroužku přijato, nebude-li s lektorem nebo s TJ Pupásek písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá lektor ani spolek TJ Pupásek za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost. V případě, kdy nebude členský příspěvek uhrazen řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím mailu, sms zprávou či písemnou upomínkou.

6. Pozdní - dodatečné přihlášení

Pozdní přihlášení je možné po dohodě se spolkem TJ Pupásek. Napište nám email na info@tjpupasek.cz a vše individuálně dořešíme.

7. Zrušení kroužku

Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů spolek TJ Pupásek, je rodičům na základě písemné žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, číslo účtu) navrácená poměrná část peněz za neodchozené lekce.

8. Kdy nebude dítě vzato na kroužek

- pokud nebude do stanoveného data uhrazen členský příspěvek (v hotovosti nebo převodem), budou rodiče vyzváni sms, na základě které je rodič povinen na další lekci dodat doklad o provedené platbě (může i e-mailem – info@tjpupasek.cz), pokud se tak nestane, nebude dítě vzato na lekci a lektor ani spolek TJ Pupásek za něj nepřebírá zodpovědnost.

- neobdrží-li lektor od dítěte či rodiče řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku (přestože by měl již členský příspěvek uhrazen)

- ve všech výše uvedených bodech bude dítě ponecháno ve ŠD,  lektor ani spolek TJ Pupásek za dítě nepřebírá zodpovědnost

9. Cena členského příspěvku

Cena členského příspěvku se liší dle podmínek dané MŠ či ZŠ.

10. Pupáskův sportovní den

Na závěr školního roku uspořádáme na každé mateřské škole kde vedeme sportovky Pupáskův sportovní den pro VŠECHNY děti (i pro nečleny spolku),  kde budou moct děti změřit své síly a rodostně si zasportovat.

11. Bezpečnost dětí

1. všichni naši lektoři procházejí přijímacím řízením, doložení ověřených referencí a trestní bezúhonosti


2. vaše dítě si vyzvednou od paní učitelky, odvedou do učebny nebo tělocvičny a po skončení kroužku opět vrátí paní učitelce ve třídě, družině nebo Vám rodičům


3. všichni lektoři jsou školeni na bezpečnost práce s dětmi a pracují v souladu přísnými pracovními zásadami


4. TJ Pupásek, z.s. je řádně pojištěn.

12. Fotografie a videonahrávky

Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž mohou být zachyceny jejich děti a souhlasí s jejich následným užitím TJ Pupásek pro její propagační a reklamní účely, tj. zejména jejich umístění na webové stránky www.tjpupasek.cz, použití v jejich reklamních, či výukových materiálech.

13. Zpracování osobních údajů

Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobními údaji se má na mysli: jméno a příjmení dítěte a rodiče, adresa elektronické pošty rodiče, telefonní číslo rodiče, místo bydliště, svých a jejich dětí) TJ Pupásek, z.s. a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně pro účely plnění smluvních závazků TJ Pupásek, z.s., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje klientů budou zpracovány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Rodič se tímto zavazuje poskytnout TJ Pupásek, z.s. pravdivé osobní údaje o svém dítěti přihlášeném do kroužku a v případě změny v těchto osobních údajích v době, kdy dítě navštěvuje kroužek, tyto změny oznámit bez zbytečného odkladu TJ Pupásek, z.s. (oznámení změny v osobních údajích klienta lze učinit i prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané TJ Pupásek, z.s.).

14. Spolupráce

Neváhejte nás kdykoli kontaktovat s jákýmkoli návrhem na info@tjpupasek.cz

Budeme rádi za jakýkoliv podnět at' je pozitvní či negativní. Vždy budeme vše okamžitě řešit ke spokojenosti Vás a Vašich dětí.

Děkujeme, Vaše TJ Pupásek